Myllyojan kosteikko

Kosteikko Laukanlahteen laskevan ojan varteen

Hankeaika: 2013

Maksettu rahoitus: 992 euroa
Lisätietoja: Mika Virtanen, pj, Laukanlahden Suojeluyhdistys ry
Yhdistyksen facebook-sivut
Hanke on päättynyt


Laukanlahti on Kiskojoen alajuoksulta sisämaahan lähtevä toista kilometriä pitkä, noin 80 hehtaarin suuruinen merenlahti, joka kuuluu Kiskojoen-Perniönjoen vesistöalueeseen. Lahti on nykyään arvokas luontokohde ja rauhoitettu Natura-luonnonsuojelualue harvinaisine lintulajeineen, korentoineen ja kasveineen. 

Kosteikon Natura-vaikutusten esiarvio

Kosteikkoalue sijoittuu Laukanlahteen laskevan Myllyojan varteen, Natura-alueen välittömään läheisyyteen. Natura-alueen läheisyys asettaa erityisvaatimuksia kosteikolle. Edellytyksenä kosteikon rakentamiselle oli Natura -vaikutusten esiarvio.

Tammikuussa 2013 yhdistys haki 1000 euron rahoitusta Saaristomeren Suojelurahastolta esiarvion tekemistä varten. Suojelurahaston hoitokunnalta saatiin myönteinen päätös 5.2.2013, jonka jälkeen esiarvion teettäminen kilpailutettiin usealla asiantuntijakonsultilla. Yhdistys tilasi esiselvityksen edullisimman tarjouksen tehneeltä Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä. Esiselvitys puolsi kosteikon rakentamista.

Kosteikon rakentaminen

Kosteikko rakennettiin talvella 2014 kaivamalla ojan molemmille puolille vesialtaita, joihin Myllyojan vettä ohjataan; patoamista ei voinut tehdä. Kaivettavat maamassat, noin 9000 k-m sijoitettiin lähipelloille. Kosteikon rakentamisen kustannukset olivat noin 46 500 €.

Uuden, hienon kosteikon valmistumisen jälkeen pidettiin kosteikon esittelytilaisuus 8.4.2014. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.

Laukan kosteikko itä kesällä 2014