VIRTE

Virtaaman ja eroosion vähentäminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin

Hankeaika: 2014-2016
Myönnetty rahoitus: enintään 38 825 euroa
Lisätietoja: Matti Jantunen, projektityöntekijä, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Hanke on käynnissä


Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Paimionjoki-yhdistys ry ovat aloittaneet Paimionjoen valuma-alueen yläosissa vesiensuojeluhankkeen, jonka tavoitteena on Painio-järveen, Paimionjokeen ja Saaristomereen kohdistuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen nykyistä luonnonmukaisempaa vesirakentamista edistämällä.
 

Luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiin kuuluvat kosteikot, pohjapadot ja metsäojien putkipatoketjut sekä myös tulevien ojakunnostusten yhteydessä suojakaistat ja -vyöhykkeet, lietekuopat, ojien luontaisen mutkittelevuuden säilyttäminen, pohjakynnykset sekä tulvatasanteiden perustaminen.

Vesiensuojelullisten hyötyjen ohella toimenpiteet myös lieventävät alueen tulvahaittoja, lisäävät biologista monimuotoisuutta, virkistysarvoja ja maatalousympäristön maisemallisia arvoja sekä vähentävät tulevien ojakunnostusten tarvetta uomasortumien ja veden mukana kulkeutuvan kiintoaineksen määrän alentuessa.

Hankkeessa:

  • kartoitetaan maastokäynneillä sopivia pilottikohteita ja tehdään niistä maaomistajille kunnostusaloitteita
  • suunnitellaan ja rakennetaan kosteikkoja, pohjapatoketjuja ja metsien putkipatoketjuja sekä kunnostetaan ojia luonnonmukaisen peruskunnostuksen menetelmillä
  • järjestetään esittelytilaisuuksia työn alla olevilla sekä valmiilla kohteilla
  • edistetään tiedotuksen avulla tietämystä luonnonmukaisen vesistörakentamisen sekä eroosion torjunnan menetelmistä