Nuikonlahti banneri

Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys

Nuikonlahden uudelleen elävöittäminen

Vuonna 2011 Nuikonlahdella, Naantalin Rymättylässä, perustettiin uusi vesiensuojeluyhdistys. Vesialue oli valtavan sinileväesiintymän vallassa, eikä muun muassa uiminen ollut lainkaan mahdollista. Yhdistys perustettiin, jotta lahden hyvinvointia ja vedenlaatua voitaisiin edistää yhdessä, erityisesti parantamalla vesialueen vedenvirtausta. Myös paikallisiin asukkaisiin ja mökkiläisiin kohdistuvaa tiedotusta haluttiin lisätä, jotta veden arvostus lisääntyisi.

Näytteistä toimenpiteisiin

Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta aloitettiin kartoittamalla vesialue kaikuluotaimella. Tutkimuksen kautta löydettiin kaksi syvännettä ja kerättyjä tietoja hyödynnettiin myöhemmin näytteiden otossa, mikä aloitettiin jo kesällä 2011. Näytteitä on sittemmin otettu Nuikonlahdella kesää 2014 lukuun ottamatta vuoteen 2016 asti, jolloin näytteiden ottoa laajennettiin Leikkistenjärveen. Vuonna 2013 lahdesta otettiin myös talvinäytteet.

Mittausta
Näytteitä Nuikonlahdella on otettu vuodesta 2011 lähtien.

Toiminta kehittyi entisestään, kun Varsinais-Suomen ELY-keskus lähti mukaan yhdistyksen toiminnan tueksi. Elokuussa 2012 järjestettiin maastokäyntitilaisuus, jossa tutustuttiin Nuikonlahden valuma-alueeseen ja mietittiin keinoja ravinnekuormituksen pienentämiseen vesistössä.  ELY-keskuksen tilaamana syntyikin ”Nuikolahti-Rymättylä -valuma-alueen toimintasuunnitelma ja vesiensuojelu -toimenpidesuunnitelmaehdotus” Turun AMK:n Eemeli Huhdan ja Juha Niemen laatimana, joka sisälsi vesistöön kohdistuvia parannusehdotuksia ja käytännön toimia. Ehdotus pääsi suuren yleisön kuultavaksi Naantalin kaupunginvaltuuston salissa 2013.

Päämäärät

Yhdistyksen tärkeimmäksi tavoitteeksi on muodostunut veden virtauksen parantaminen lahdella, minkä seurauksena Ruokorauman salmella on suoritettu ruovikonleikkuita vuoden 2013 kesästä lähtien. Leikattu ruoko kerätään kompostoitumaan rannoille talkoovoimin. Toinen tärkeä tavoite hankkeessa on ollut lahteen Leikkistenjärven kautta tulevan ravinnemäärän rajoittaminen. Sitä varten ruvettiin suunnittelemaan kosteikon perustamista, joka johti Turun AMK:n laatimaan toimenpideselvitykseen 2014.

Merkittävät muutokset

Näytteiden avulla veden koostumusta on voitu tarkkailla läpi yhdistyksen toiminnan. Alkuvuosina vesissä oli paljon fosforia ja typpeä, mutta nykytilanne on aiempaa parempi. Vesi on edelleen rehevää, mutta sen happitilanne oli vuoden 2016 mittauksessa jo sen verran hyvä, että se olisi riittävä taloudellisesti arvokkaille kaloille ja lohikaloille. Veden näkyvyys ja sameus ovat parantuneet aiemmista vuosista. Lahden vesi itsessään on murtovettä, joten valumavesi ei ole juurikaan alentanut suolaisuutta. Kun Nuikonlahdesta otettuja näytteitä vertaa Leikkistenjärvestä otettuihin, Leikkistenjärven vesi on selvästi sameampaa ja rehevämpää.

Vuonna 2013 aloitettujen ruovikon leikkuiden ansiosta salmi on lisäksi levennyt 40 metriä 300 metrin matkalta. Veden virtaus on parantunut ja sinilevää ei ole ollut lahdella lainkaan.

Jatkuva hoitotyö

Yhdistys sai rahoitusta mm. Saaristomeren Suojelurahastolta kosteikon rakentamiseen kesällä 2016 ja kaivuutyöt päästiin aloittamaan saman vuoden syksyllä.

Nuikonlahden seuraavana haasteena ovat pintaan nousevat uppokasvit, jotka haittaavat sekä kalastusta, vesiliikennettä että uimista. Ongelmallisimpia kasveja ovat ärviät ja karvalehti. Tavoitteena on poistaa kasveja koneellisesti ja hyödyntää silputut kasvit peltojen lannoitteena.  Lisäksi Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys aikoo edistää toimenpiteitä, jotka vähentävät ravinteiden valumista Nuikonlahteen mm. pienillä fosforisieppareilla, peltojen suojavyöhykkeillä ja yleisen tietämyksen lisäämisellä vesien suojelusta.

Hankkeen vetäjien näkökulmasta Nuikonlahden hoitaminen on tärkeää, jotta tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaista vesistä.  He kuvaavat vesiensuojelutyötä pitkäjänteiseksi ja jatkuvaksi oppimisprosessiksi, joten yhdistyksen toiminta tulee todennäköisesti jatkumaan vuosikausia.

Iltahämärä
Nuikonlahti iltahämärässä.

Osallistujat

Hankkeen vetäjät:

Pekka Viljainen – Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja
Carita Laine – Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen sihteeri

Aktiivisesti mukana toiminnassa on koko hallitus, noin 10 henkilöä. Yhdistyksen
jäsenmäärä on 43 henkilöä 2016.

Yhdistyksen verkkosivut

Yhteistyökumppanit:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Saaristomeren Suojelurahasto
Turun AMK
Naantalin kaupunki
Rapala-rahasto sekä oma jäsenistö
Rantaparturit niittoyritys

Tutustu myös hanke-esittelyihin:


Tekstin toimitti: Jenni Lehtinen, harjoittelija


Lisätietoa

Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys ry


Yhdistyksen verkkosivut:
www.nuikko.net
Sähköpostiosoite: laine.carita@nuikko.fi

Haluatko sinäkin olla hankkeellasi laittamassa liikkeelle muutosaaltoa?