Ulkoluodoilla Jaakko Ruola

Aallonharjalla

Aallonharjalla-blogissa asiantuntijamme tulkitsevat Saaristomeren tilaa ja siihen liittyviä muutoksia.

Toimituskunta:

Päätoimittaja: Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja, FT, Tove Holm.Aallonharjalla

24.9.2018 15.41

Ole Eklunds botaniska uppgifter från Skärgårdshavet

Skärgårdshavets flora hör till de bäst karterade i världen. Många framstående botanister såsom Ossian Bergroth, Henrik Skult och Sakari Hinneri har arbetat här. Beträffande antalet undersökta holmar är dock Ole Eklund i en klass för sig.

Ole Eklund föddes i Korpo år 1899 och dog år 1946. Han blev följaktligen endast 47 år. Han arbetade som intensivast med Skärgårdshavets flora under 1920- och 1930-talen. Eklund började sin botaniska karriär på 1910-talet i Korpo med avsikten att göra en flora över sin hemkommun. Undersökningsområdet förstorades efter hand och omfattade till slut största delen av Skärgårdshavet, med grundligt sammanställda artlistor över kärlväxterna från ca 1500 lokaler (vanligen enskilda holmar).

Eklund behandlade arternas utbredningsmönster och de faktorer, såsom kalkförekomster och klimat, som påverkar dessa. Skärgårdshavets förekomster av kristallin kalk intresserade Eklund speciellt mycket, eftersom holmar med kalk vanligen har en helt annan uppsättning arter än holmar utan. Detta tema behandlas ingående i hans doktorsavhandling från år 1931.

Aster tripolium_karta
Förändringen av strandasterns (Aster tripolium) utbredning.
Strandaster bild
Strandaster. Foto: Mikael von Numers

För ca 20 år sedan gjordes en databas av Eklunds enorma mängd data. Denna innefattar bland annat koordinatuppgifter för de ca 900 arterna från de 1500 lokalerna. Databasen gör det möjligt att erhålla utbredningskartor för enskilda arter och ger även möjlighet att jämföra de gamla botaniska uppgifterna med nya.

Under de senaste åren har 470 holmar som tidigare inventerats av Eklund inventerats på nytt.  Under de 70 – 80 åren som förflutit mellan inventeringarna har det skett omvälvande förändringar i Skärgårdshavet, såsom minskat betestryck och ökande eutrofiering,  och man kan förvänta sig att detta återspeglas i floran som helhet och även i enskilda arters utbredningsmönster.

Antennara_dioica_karta
Förändringen av kattfotens (Antennaria dioica) utbredning.
kattfot bild
Kattfot. Foto: Mikael von Numers.
Många arters utbredning har förändrats märkbart. Jag ger här exempel på en ökande och en minskade art. Strandastern har ökat starkt i området vilket tydligt syns från kartan. Sannolika orsaker är minskat bete på stränderna och en ökad näringstillförsel från havet. Kattfoten hör däremot till arterna som minskat betydligt. Kattfoten gynnas av bete och missgynnas av kväverikt nedfall från atmosfären, vilka kan vara sannolika orsaker till minskningen.

Mikael von Numers verkar som ställföreträdande medlem i Skyddsfonden för Skärgårdshavets förvaltningsråd och som Universitetslärare vid Åbo Akademi

MvN_2014
Mikael von Numers


Palaa otsikoihin