Borst+¦ Jaakko Ruola

Periaatteet ja painopisteemme

Rahoituksessa noudatettavat periaatteet

Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto rahoittaa konkreettisia hankkeita, joilla saavutetaan näkyviä, positiivisia vaikutuksia Saaristomeren vesien tilaan.

Lakisääteisten vesiensuojelutoimenpiteiden tai viranomaistyön rahoitus ei kuulu Saaristomeren Suojelurahaston rahoituksen piiriin.

Saaristomeren Suojelurahasto suosii osarahoittajaroolia, mutta voi perustelluissa tapauksissa myöntää hankkeelle myös täyden rahoituksen. Keskimääräinen myönnetty rahoitusosuus on ollut 3 000 - 10 000 euroa. Myönnetyn hankerahoituksen määrä on korkeimmillaan ollut noin 40 000 euroa kolmen vuoden hankkeelle.

Saaristomeren Suojelurahaston rahoitus maksetaan hyväksytyille hankkeille todellisia kustannuksia vastaan hankkeen päätyttyä. Perustelluista syistä voidaan sopia muista menettelyistä.

Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta käsittelee hakemuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja tekee rahoitusesitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle. Hallitus päättää rahoituksesta. Hakija pidetään ajan tasalla käsittelyaikataulusta, mutta käsittelyn sisällöstä ei anneta väliaikatietoja ennen päätöstä.


Painopisteet toimintakaudella 2015-2018

Arvioitaessa toimenpiteitä tai rahoitushakemuksia Saaristomeren Suojelurahaston päätöksentekoa ohjaavat toimintakaudella 2015-2018 seuraavat painopisteet:

1. Ravinnekuormituksen vähentäminen ja ravinteiden poisto

Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämiseen ja ravinteiden poistoon tähtäävät hankkeet voivat olla maatalouden-, jätevesien, tai veneilyn haasteisiin tarttuvia. Hankkeiden konkreettisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi suojavyöhykkeet, kosteikot, laskeutusaltaat, opastus, jätevesiratkaisut ja niiden vaihtoehtoiset käsittelytavat, venepohjapesurit ja septitankkien imutyhjennysasemat sekä muut innovatiiviset ratkaisut.

Saaristomeren Suojelurahasto voi erityistapauksissa myöntää stipendejä esimerkiksi erityisen innovatiivisiksi katsomilleen opinnäytetöille, joiden tavoitteet ovat yhteneviä Suojelurahaston tavoitteiden kanssa ja joissa on selkeä sovellettavuusnäkökulma.

Saaristomeren Suojelurahasto ei rahoita ns. perustutkimusta. 

2. Tietoisuuden lisääminen konkreettisista hankkeista ja toimenpiteistä sekä kansalaisaktiivisuuden lisääminen

Toimenpiteet, joilla lisätään tietoisuutta konkreettisista Saaristomeren tilan parantamiseen tähtäävistä hankkeista ja toimenpiteistä, ja joilla lisätään kansalaisaktiivisuutta, voivat koskea esimerkiksi ohjevihkosten tuottamista, koulujen ympäristökasvatusta, kansalaisjärjestöjen toimintaa, vesien tilan seurantaa, opinnäytetöitä, vesiensuojelun pilottihankkeita ja parhaiden käytäntöjen levittämistä sekä muita innovatiivisia ratkaisuja.