joanna 9

Donationsinfo

Ahtis världen

Kom med och skydda Skärgårdshavet!


Med Insamlingen för Skärgårdshavet stöder vi konkreta projekt för att skydda Skärgårdshavet. Du kan se resultaten av dessa insatser med egna ögon.

Bli donator om Skärgårdshavet är viktigt för dig! Du kan bidra till nya åtgärder för att minska mängden fosfor och blågröna alger. När vi lyckas tillsammans blir vattnen klarare och du kan återigen se ner i djupet.

Skador på miljön i Skärgårdshavet

MusslanFosfor är det näringsämne som orsakar den mesta övergödningen av Skärgårdshavet. Beroende på regnmängderna rinner det varje år ut 30–400 ton fosfor i Skärgårdshavet genom de fyra stora
älvarna. Ett gram fosfor kan producera 410 gram blågröna alger. Samma mängd kan förstöra 41 m3 vatten i Skärgårdshavet så att det blir otjänligt för människorna att bada i. Det kostar i genomsnitt 0,50 euro att avlägsna ett gram fosfor från Skärgårdshavets tillrinningsområden.

Din gåva kan bidra till att hålla dessa mängder vatten i Skärgårdshavet tjänliga att bada i:

Uppskattad inverkan av donationsbeloppen på avlägsnandet av den fosfor som rinner
ut i Skärgårdshavet och utgör näring för blågröna alger. Mängderna är baserade på
undersökningsresultat som är insamlade av NTM-centralen i Egentliga Finland. Din donation
möjliggör praktisk rening där man avlägsnar övergödande näringsämnen, i synnerhet fosfor och kväve.

vattenhinkar

Praktiska åtgärder inom projekten är anläggande av skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger, olika avloppsvattenlösningar och alternativa metoder för behandling av avloppsvatten, båtbottentvättar och sugtömningsstationer för septitankar, pilotprojekt för vattenskydd, miljöfostran och andra innovativa lösningar.

Välj storleken på din donationshink och sättet att donera

Kom med på talko!

Du kan vara med och rädda Skärgårdshavet genom en donation till Skyddsfonden för Skärgårdshavet. Du kan ge en engångsdonation eller bli månadsgivare, du kan ge en bemärkelsedagsgåva, minnesgåva, värdeföremål eller testamentsgåva eller bli stödföretag.

OBS! Donationssidan uppdateras! Tills dess kan du donera direkt på vårt konto: Handelsbanken FI30 3131 3001 2864 00


Om du vill veta mer kontakta oss så att vi tillsammans kan komma fram till en lämplig lösning! Läs också om de samarbetsformer med företag som vi redan har genomfört. Närmare uppgifter om Skärgårdshavet och dess tillstånd finner du här.

Tack för did hjälp!


Penninginsamlingstillstånd

Tillståndshavare: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skär-gårdshavet.

Tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen Lotteriförvaltningen.

Tillståndets nummer och datum för utfärdande: RA / 2017/670, 27.6.2017.

Insamlingsperiod: 27.6.2017-26.6.2019.

Insamlingsområde: hela Finland utom Åland.

De medel som ska samlas in kommer att användas från och med 27 juni 2017 till 31 december 2022.

Implementerar i praktiken: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skärgårdshavet.

Användningsändamål:

De insamlande medlen används till riktade projekt, vars ändamål är att förbättra vattnens tillstånd i Skärgårdshavet, genom Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skärgårdshavet.

Fonden riktar medel till konkreta åtgärder vars ändamål är att förbättra Skärgårdshavets tillstånd, med vilka näringsbelastningen minskas, rådgivning för vattenskydd ökas och beslutsfattandet påverkas. Dessutom följer vi och utnyttjar forskningsresultat så att vi tillsammans kunde ändra utvecklingen av Skärgårdshavets tillstånd. Läs mer här

Publicering av medel som kan ansökas öppnas av stiftelsen och projektfinansieringsbeslut fattas av stiftelsens styrelse, på förslag av förvaltningsnämnden, minst två gånger per år. Finansiering kan beviljas för konkreta åtgärder som har som målsättning att förbättra Skärgårdshavets tillstånd, med vilka näringsbelastningen minskas, rådgivning för vattenskydd ökas och beslutsfattandet påverkas.

Dessutom används medel för att öka miljömedvetenheten och till främjandet av informationsutbyte och att till att undersöka kostnadseffektiva vattenskyddslösningar. Medel kan användas för kostnader för löner och personal samt material som används till att öka medvetenhet.

Medvetenhetshöjning inbegriper kommunikationsplanering, organisering av händelser, materialplanering och intressentsamarbete. Material kan vara broschyrer eller elektroniska lösningar för att dela information om Skärgårdshavets tillstånd och hur man påverkar dem samt för att aktivera människor till att verka miljövänligt.